MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:00 - 05:00
05:40 - 10:30
ADEKYE NSROMA
10:30 - 00:00
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
13:00 - 15:00
ENIGYE SPORTS
15:00 - 18:00
ENIGYE KWANSO(DRIVE SHOW)
22:30 - 00:00
00:00 - 05:00
05:40 - 10:30
ADEKYE NSROMA
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
13:00 - 15:00
ENIGYE SPORTS
15:00 - 18:00
ENIGYE KWANSO(DRIVE SHOW)
22:30 - 00:00
00:00 - 05:00
05:40 - 10:30
ADEKYE NSROMA
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
13:00 - 15:00
ENIGYE SPORTS
15:00 - 18:00
ENIGYE KWANSO(DRIVE SHOW)
22:30 - 00:00
00:00 - 05:00
05:40 - 10:30
ADEKYE NSROMA
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
13:00 - 15:00
ENIGYE SPORTS
15:00 - 18:00
ENIGYE KWANSO(DRIVE SHOW)
22:30 - 00:00
00:00 - 05:00
05:40 - 10:30
ADEKYE NSROMA
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
13:00 - 15:00
ENIGYE SPORTS
15:00 - 18:00
ENIGYE KWANSO(DRIVE SHOW)
19:00 - 20:00
BOGAR HI LIFE
22:30 - 00:00
06:00 - 08:00
08:00 - 10:30
ENIGYE SPORTS
10:30 - 00:00
BOGAR HI LIFE
12:30 - 14:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 20:00
GHANA GREAT AND STRONG
20:00 - 00:00
20:00 - 00:00
00:00 - 06:00
GOSPEL WORSHIP
06:00 - 09:00
09:00 - 12:00
12:30 - 00:00
12:30 - 14:00
12:30 - 15:00
15:00 - 18:00
19:00 - 21:00
© 2018 GN Radio USA . All Rights Reserved.

Search